YouTube
Okami HD
Okami HD
Okami HD
Okami HD
Okami HD
Okami HD
Okami HD
YouTube
Okami HD
Okami HD
Okami HD
Okami HD
Okami HD
Okami HD

  Okami HD

  This product can be activated in United States

  Product Specifications

  • Hệ điều hành
  • Nền tảng
  • Steam Deck
   Đã xác thực
  • Publisher Capcom (JP)
  • Genre
   Hành động
  • Ngày phát hành
  • Giới hạn độ tuổi